โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ
มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์


ประกาศ:
ประกาศรายชื่อโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เข้ารอบ
ยืนยันเข้าร่วมประกวดโครงงาน
ยืนยันเข้าร่วมเสวนา


จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2560
ระดับชั้นที่ประกวด มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 1-2 คน

รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal)
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ส่งเอกสารทาง website www.ma.kmutnb.ac.th/maproject

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกวดผลงานที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทอง

รางวัล -ผู้เข้ารอบประกวดในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
-ทีมชนะเลิศจะได้รับโล่จากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
นักเรียนในทีมชนะเลิศและครู 1 คน รับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก (ไม่รวมค่าเครื่องบิน)
ไปประกวดโครงงานที่ไต้หวัน เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
-ทีมรองชนะเลิศจะได้รับโล่จากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์